Измерване на радиоактивност


Дозиметрия

От 2005 Данлекс е изключителен представител на френската фирма SAPHYMO S.A. - лидер в производството на оборудването за измерване на радиоактивност и ключов партньор в ядрената индустрия на Франция и по света.

За служителите, работещи в контролирани зони като атомни централи, предприятия за преработка на ядрени горива, изследователски центрове, болници, центрове за безразрушаващо тестване, армия, полиция, противопожарни служби ние предлагаме персонални електронни дозиметри.

Дозиметрично оборудване за измерване в реално време на гама- и рентгенова доза, еквивалентна неутронна доза, дозиметри с директно четене за рентгенова, бета- и гама-погълната доза, получена гама-доза за единица време – продуктите могат да бъдат използвани индивидуално или интегрирани в различни дозиметрични системи.

Изследване и замърсяване

Широкото продуктово портфолио в областта осигуряват фирмите от групата SAPHYMO.

За детекция и локализация на „горещата точка” на радиоактивно замърсяване, за детекция на замърсяване и измервания по големи повърхнини, инструменти, скрап, товари, за постоянен мониторинг за замърсяване е наличен правилния продукт за вашето специфично приложение.

Фиксирани или портативни – системите на SAPHYMO могат да бъдат адаптирани към всяка среда и към всяко изискване на нашите клиенти.

Контрол на достъп

Една от рисковите заплахите в наши дни е неоторизираното пренасяне на радиоактивен източник през системата за сигурност и контрол на достъпа в ядрени централи и инсталации, изследователски центрове, индустриални предприятия за обработка на скрап, хранилища на радиоактивни отпадъци, инсинератори, болници, гранични контролни пунктове...

За елиминирането на тази заплаха ние предлагаме на вашите професионалисти най-модерните продукти и системи за входящ/изходящ контрол с различни приложения.

Нашите системи са специално разработени за детекция на радиоактивни източници с ниска активност, пренасяни от пешеходци, в превозни средства, влакови композиции, кораби или контейнери.

Мониторинг на околната среда

Ежедневно всички ние сме изложени на ниски нива йонизираща радиация от естествения радиационен фон, космическа радиация, диагностични или терапевтични медицински процедури, радиоактивни материали, радон в някои сгради, индустриални инсталации и атомни централи.

Основната цел на радиационния мониторинг е да осигури ранно предупреждение за наличието на радиоактивно замърсяване, надвишаващо нормалните фонови нива за предпазване на човешкото здраве и околната среда.

Продуктите на SAPHYMO, свързани с мониторинг на околната среда, събирането, предаването и оценка на данни и ранно предупреждение доказват своята надеждност в редица проекти в световен мащаб. Могат да бъдат приложени към всяка ситуация, в която тенденциите в нивата на радиационния фон трябва да бъдат постоянно наблюдавани. Ние предлагаме решения за мониторинг на аерозоли, газове, вода и др. Примерите включват:

  • Документиране на вариации в натуралния радиационен фон
  • Наблюдение на специфични зони около ядрени инсталации
  • Граничен и периметров мониторинг
  • Мониторинг на околната среда около ядрени инсталации от местни или правителствени институции
  • Мониторинг на транспорт на ядрен материал
  • Временен мониторинг на работни зони при ремонт и поддръжка на ядрени инсталации

Основното предимство на продуктите за радиационен мониторинг е тяхната гъвкавост за използването им в различни приложения в съответствие със специфичните изисквания на потребителите.