Новини

05.07.2018

Фаза 1 на проекта за прогнозна поддръжка на системи за неинтрузивна инспекция (PMT4NIIS) финансиран по Хоризонт 2020, Инструмент за МСП приключи успешно.

още

26.04.2018

През 2017 година Данлекс участва в процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-1.022 „СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, за което спечели безвъзмездна финансова помощ.

още

16.04.2018

Данлекс беше избран за изпълнител по договор за доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на 4 броя метал-детекторни рамки за проверка на преминаващи лица.

още

26.03.2018

Данлекс беше избран за изпълнител по договор за доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване за проверка сигурност.

още

28.02.2018

Данлекс беше избран за изпълнител по договор за доставка на един брой рентгенов скенер за проверка на ръчен багаж

още


05.07.2018 Фаза 1 на проекта за прогнозна поддръжка на системи за неинтрузивна инспекция (PMT4NIIS) финансиран по Хоризонт 2020, Инструмент за МСП приключи успешно.

От началото на 2017 година Данлекс разработва иновативни продукти и услуги за прогнозна поддръжка на системи за неинтрузивна инспекция (PMT4NIIS). Разработваната PMT4NIIS иновация адресира потребностите на крайните потребители от повишена разполагаемост, оптимизирани разходи за поддръжка и удължен жизнен цикъл на системите за неинтрузивна инспекция.

Фаза 1 на проекта финансиран по Хоризонт 2020, Инструмент за МСП приключи успешно.

 

Допълнителна информация за проекта: https://cordis.europa.eu/project/rcn/213293_en.html

 

Тази публикация отразява единствено гледната точка на автора и Комисията не носи отговорност за по-нататъшното ползване на съдържащата се информация.


26.04.2018 Проектът на Данлекс, Инвестираме в знания, спечели финансиране по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020

Динамичното развитие на високите технологии и законодателство в авиационната индустрия, сигурността и IT индустрията, в които развиваме нашия бизнес, поставят високи изисквания към квалификацията на заетия персонал.Един от основните инструменти в отговор на тези предизвикателства е имплементиране културата за учене през целия живот, усилия за което полагаме от началото на нашия бизнес, видно и от

представените в проектното предложение данни и документи.

Актуалните потребности,които ще бъдат удовлетворени чрез изпълнението на проекта и целеви групи и цели:

-повишаване на езиковата и професионална квалификация на заети лица чрез съобразени със спецификата на нашия бизнес обучения предоставящи надграждащи знания и умения в предпродажбено, продажбено и следпродажбено обслужване на високотехнологично оборудване базирано на ИКТ;

-осигуряване на предпоставка за кариерно и професионално развитие в нашата сфера на едно безработно лице до 29 години чрез предоставяне на съвременно обучение.

 

Поставяйки си тези цели през 2017 година Данлекс участва в процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-1.022 „СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, за което спечели безвъзмездна финансова помощ.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

Проектът е на стойност 63026,43 лв, от които 50421,14 БФП и 12605,29 лв собствен принос.

Проектът е със срок за изпълнение до 31.12.2019.

 

Управляващ орган: Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” в МТСП.

Начало на изпълнение проекта: Май 2018


16.04.2018 Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на метал-детекторни рамки

Клиент: АЕЦ Козлодуй

 

Данлекс беше избран за изпълнител по договор за доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на 4 броя метал-детекторни рамки за проверка на преминаващи лица.

 

Производител: C.E.I.A., Италия

Възлагане: Април 2018


26.03.2018 Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване за проверка сигурност

Клиент: Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД

 

Данлекс беше избран за изпълнител по договор за доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване за проверка сигурност.

 

Производител: Smiths Heimann, Germany and C.E.I.A., Italy

Възлагане: Март 2018


28.02.2018 Оборудване за инспекция сигурност при входящ контрол

 

Клиент:Министерство на външните работи

 

Данлекс беше избран за изпълнител по договор за доставка на един брой рентгенов скенер за проверка на ръчен багаж

 

Производител: Smiths Heimann

Възлагане: Февруари 2017