Корпоративна отговорност

грижа за клиента
във всеки един
момент

ефективен мениджмънт
във всяко едно
направление

кодекс на поведение
във всяко едно
отношение

грижа за персонала
във всеки
един аспект


Грижа за клиента

Полза за клиента

Нашият успех се измерва с успеха на нашите клиенти. Осигуряваме конкурентни предимства за тях, като им предоставяме компетенции и решения с дългосрочна полза. Стремим се да изградим взаимно доверие и активен контакт във всяка фаза на проекта.

Качество

Нашата цел е да предложим високо качество продукти и услуги.

Компетентните консултации носят сигурност за клиентите при важни инвестиционни решения. Непрекъснато разширяваме и усъвършенстваме своите знания и умения, за да удовлетворим и най-високите очаквания. Взаимно допълващите се направления от нашата дейност и дъщерните дружества ни помагат да подхождаме комплексно, да покриваме широк кръг потребности и намираме най-изгодните решения за нашите клиенти.

Сервиз и обслужване

Гарантираме функционалността на придобитите продукти през целия им жизнен цикъл. Нашият оторизиран, сертифициран и лицензиран технически екип осигурява: инсталация и пускане в експлоатация, технически съпорт, обучение на обслужващия персонал, сервизна поддръжка, системен ъпгрейд и модификации на оборудването.

Ефективен мениджмънт

Прилагаме сертифицирана система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2000 и документирана система за управление на проекти, съгласно утвърдените стандарти и добри практики.

Кодекс на поведение

Целенасочено изграждаме корпоративна култура, основана върху отговорност и грижа за четирите субекта, с които влизаме във взаимоотношения: клиенти, партньори, служители и общество.

Грижа за персонала

Квалифициран персонал

Стремим се да привличаме висококвалифицирани специалисти, като им предоставяме атрактивни и сигурни работни места. Насърчаваме тяхната предприемчивост и креативност. Държим на отворения диалог, взаимния респект и екипната работа. Дружеството има издадена лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения, Серия Р-188 №04528, издадена от АЯР

Обучение на персонала

Инвестираме в обучението на нашите служители – специализaции при производителите; курсове за повишаване на квалификацията.

Мотивация на персонала

Внедрили сме и развиваме система за хонориране на индивидуалното изпълнение.

Здраве и безопасност

Експерт по здраве и безопасност, лекари и външни специалисти по договори с нашето дружество се грижат за здравето и безопасните работни места.
Корпоративна отговорност

Успехът ни се основава на четирите фундамента – клиенти, служители, партньори и общество, с които Данлекс винаги поддържа ясни и коректни взаимоотношения.